Regulament promoții - AREA - Case inteligente - Smart Home, Energie regenerabila

Disponibil in curand !

Regulament promoții

Regulamentul promoției 

SC Association For Research In Electronics And Automatics SRL

Valabilă în perioada 23.06.2021 – 30.09.2021

Art. 1. Organizatorul

(1) Organizatorul campaniei „Vouchere promotii” este compania SC Association For Research In Electronics And Automatics SRL, cu sediul in Sanandrei, strada Primaverii,Nr 152 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J35/255/2002, CUI:RO14490301 denumita in cele ce urmează Organizator.

(2) Urmare a hotărârii AGA nr. 48 / DBQ/19.07.2019, decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul.

Art. 2. Temeiul legal

Campania este organizată în concordanță  cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piața, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum aceasta a fost ulterior modificata si completata.

Art. 3. Participanți

La această  promoție pot participa persoane fizice, cu vârsta de 18 ani împlinită la data începerii campaniei (23.06.2021). Nu pot participa la aceasta promoție angajații companiei SC Association For Research In Electronics And Automatics SRL și membrii familiilor acestora (gradul întâi de rudenie: ascendenții și descendenții direcți), precum si persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, asociațiile, organizațiile non profit precum si alte forme de organizare similare.

Art. 4. Durata si locul de desfășurare al campaniei promoționale

(1) Promoția este organizată si desfășurată în magazinele societății menționate in  Anexa 1 a prezentului Regulament.

(2) Campania promoționala Vouchere promotii va începe la data de 23.06.2021 si se va încheia la data de 30.09.2021. 

(3)  Promoția se va desfășura in limita stocului disponibil.

Art. 5. Mecanismul promoției

(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:

 • sa achiziționeze in perioada 06.2021 – 30.09.2021 oricare dintre produsele menționate in Anexa 1 a prezentului Regulament și să aplice codul promoțional din cuponul de reducere primit la ultima achizție;
 • Reducerea aplicată nu se cumulează cu alte promoții care se pot desfășura în aceeași perioadă;
 • Reducerile acordate sunt de 11-17% din prețul afișat pe site (preț de referință) * pentru articolele AREA din Anexa1

*Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

 

Art. 6. Condiții de validitate

(1) Pentru ca un participant  sa poată beneficia de aceasta reducere, acesta trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 1. Participanții să aibă dreptul de a participa, astfel după cum este prevăzut la art. 3 al Regulamentului;
 2. Să se înscrie la promoție, în perioada 23.06.2021 – 30.09.2021;
 3. Să achiziționeze oricare dintre produsele menționate in Anexa 1 a prezentului Regulament și să aplice codul promoțional din cuponul primit la ultima achiziție

Art. 7.  Regulamentul promoției

 • Prezentul Regulament Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul www.area.ro si printr-o solicitare scrisă către SC Association For Research In Electronics And Automatics SRL, Timișoara, (se insereaza adresa de corespondenta) . Regulamentul promoției este disponibil începând cu06.2021. Prin participarea la aceasta promoție, participanții sunt de acord să  se conformeze și să  respecte prevederile prezentului Regulament.
 • Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
 • Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în nici un mod  pentru înscrierea participanţilor în promoție  în afara perioadei menţionate în Regulament, participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.
 • Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în niciun fel şi în nici un mod pentru orice erori înregistrate în realizarea înscrierii în promoție , incluzând , fără limitare, cazurile generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a participanţilor.
 • Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare,  Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în nici un fel şi în nici un mod  în cazul în care participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.
 • Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Organizatorul şi/sau Împuternicitul nu sunt responsabili în nici un fel şi în nic iun mod  în cazul în care participanţii nu iau la cunoştinţă (în timp util) de orice modificări aduse Regulamentului şi/sau promoției.

 

Art. 8. Responsabilitate

(1) Organizatorul Campaniei va acorda reduceri Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile și beneficiile ce ar fi revenit participantului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant.

(3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

 • Participarea la această promoție prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participanților pentru clauzele acestuia;
 • Prin înscrierea la promoție, participantii declară că sunt de acord cu regulamentul promoției și ca datele lor personale să fie prelucrate, să intre în baza de date a SC Association For Research In Electronics And Automatics SRL
 • Organizatorul va solicita și folosi datele personale ale participanților doar în scopul întocmirii facturilor fiscale și a informărilor periodice privind produsele și campaniile de informare și promovare făcute de Organizator.

Scopul acestor reduceri de preț este stimularea vânzărilor și încurajarea loialității consumatorilor.

Art.10.Alte clauze

 • În cazul în care vreuna din prevederile prezentului Regulament este și/sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nulă, nelegală, invalidă sau inaplicabilă nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.

Art. 11. Litigii

 • Eventualele litigii apărute între organizator și participații la campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din raza Judecătoriei Timișoara.

 

ANEXA 1

Nr.Crt Denumire voucher/Cod voucher
1. Voucher 20 lei/ 3ZQC83WF
2. Voucher 50 lei/ V5FKWF2G
3. Voucher 100 lei/ A9KMWQU4
4. Voucher 200 lei/ 4TJ6HW5U